PORTAL Nasze akcje GDP My Filmy Regulamin Linki Kontakt


 

REGULAMIN GRUPY GDPHOTOGRAPHY

 

Regulamin składa się z VII rozdziałów :

 

I.                    OGOLNE

II.                 ZASADY CZŁONKOSTWA GDP

III.               ZASADY DOTYCZĄCE PREZENTOWANIA ZDJĘC NA FROUM I GALERII GLOWNEJ GDP

IV.                DOBROWOLNA GOSPODARKA SKLADKOWA

V.                 ZARZĄD

VI.               ADMINISTRATORZY

VII.            POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. OGÓLNE

 

#1

Grupa nosi nazwę GDPhotography i w dalszej treści niniejszego regulaminu zwana jest GDP.

 

#2

GDP jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązana dla wsparcia wszelkich działań, procesów, zjawisk, osób oraz idei, dla których fotografia jest istotnym elementem ich zaistnienia, wspomagania, trwania i rozwoju..

#3

Celem działania GDP jest:

·        wymiana doświadczeń w obszarze wykonywania fotografii,

·        wspólne wykonywanie zdjęć podnoszące umiejętności członków grupy,

·        pogłębianie wiedzy teoretycznej i praktycznej,

·        rozwijanie własnych umiejętności podczas pracy w grupie,

·        zrzeszanie fotografów amatorów, osób zajmujących się szeroko rozumianą działalnością fotograficzną.

 

 

II. ZASADY CZŁONKOSTWA GDP

 

#1

Każda osoba może zostać członkiem GDP.

 

#2

GDP posiada członków podzielonych na grupy:

  • GRUPA GDP – członkowie GDP,
  • Użytkownicy zarejestrowani,
  • administratorzy.

#3

Członkiem grupy GDP może zostać osoba, która:

  • zarejestruje się na forum GDP,
  • pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w realizację w/w celów grupy,
  • zaprezentuje swoje prace fotograficzne,
  •  uczestniczy w spotkaniach, plenerach i innych działaniach GDP odbywających się poza forum GDP,
  • umieszcza swoje prace na forum GDP,
  • ocenia i bierze aktywny udział w omawianiu prac innych członków GDP,
  • uczestniczy w dyskusjach, konkursach na temat fotografii na forum.

 

#4

Przystąpienie do grupy GDP następuje na podstawie decyzji administratorów GDP oraz kapituły/zarządu GDP w momencie, gdy zostaną spełnione wyżej wymienione przesłanki do przyjęcia.

 

#5

Członkiem grupy GDP  przestaje być osoba, na podstawie decyzji zarządu, która:

·        złoży ustny wniosek o usunięcie jej z członkowstwa w grupie GDP,

·        otrzyma uzasadnione ostrzeżenie od  zarządu za bardzo niski poziom aktywności w GDP przez ostatnie 3 miesiące i w ciągu kolejnych 3 miesięcy stan ten nie ulegnie zmianie,

·        w trakcie spotkań, działalności GDP i na forum GDP będzie przekraczać granice kultury i normy obyczajowe ogólnie przyjęte w społeczeństwie,

·        w sposób nie podlegający wątpliwości naruszy czyjeś prawo autorskie do posługiwania się zdjęciami.

 

#6

Członkowie GDP maja pełny dostęp do forum widzą wszystkie wątki związane z działalnością grupy.

 

 

 

III. ZASADY DOTYCZĄCE PREZENTOWANIA ZDJĘC NA FORUM I GALERII GLOWNEJ GDP

 

#1

Zdjęcia umieszczane na portalu gdphotography.pl, stronie gdp.art.pl i na stronie facebook'owej "GDPhotography" są własnością autora, kopiowanie jest zabronione.

 

 

#2

Zdjęcia mogą być prezentowane wyłącznie na forum, galerii głównej, stronie gdp.art.pl oraz na profilu facebookowym "GDPhotography" z podpisem autora z imienia i nazwiska lub po nicku.

 

#3

Zdjęcia na forum dodajemy w docelowym rozmiarze lub przedstawionym sposobie przez administratorów.

 

#4

Zdjęcia do galerii głównej nie mogą przekraczać 1200x1000.

 

#5

W galerii zdjęcia umieszczane są przez administratorów na podstawie opinii, komentarzy pod zdjęciem a także własnego doświadczenia oraz poczucia estetyki i piękna. Administratorzy   posiadają możliwość moderacji zdjęcia.

 

#6

Zdjęcia wstawiane na forum jak i galerii głównej powinny być umotywowane zasadą nie ilość a jakość.

 

#7

Wszystkie dodawane zdjęcia wykonane przez innego autora dla celów wyłącznie poglądowych, powinny być jednoznacznie opisane, tak, aby nie było wątpliwości dotyczących autorstwa.

 

 

 

IV. DOBROWOLNA GOSPODARKA SKLADKOWA

 

#1
Członkowie grupy GDPhotography wpłacają dobrowolne składki:

1. Dobrowolne składki od członków są wpłacane w cyklu rocznym,

2.Minimalną wysokość dobrowolnej składki członkowskiej określa kapituła,           

3.Wartość minimalna składki może być w każdej chwili zmieniona przez kapitułę,

4. Wpłacanie dobrowolnej składki nie zobowiązuje od pierwszej wpłaty do dalszego  wpłacania składki,

5. Dobrowolne składki nie powodują zmiany statusu członka grupy na szczeblu hierarchicznym,

6. Ewidencją dobrowolnej składki zajmuje się osoba wybrana przez kapitułę w razie braku wybory w/w osoby drugą osobą do tego powołaną jest administrator forum ze względu na orientacją finansową na opłacenie serwera oraz domeny internetowej,

7. Wydatki dobrowolnej składki określa kapituła z pierwszeństwem dla opłacenia całości lub części kwoty utrzymania  serwera i domeny internetowej,

8. Administrator forum ma dodatkowy głos przed kapitułą w kwestii wydatku składki lub części w/w uzbieranej kwoty  na opłacenie serwera i domeny internetowej,

9. Wydatki pozostałe przedstawia kapituła i zatwierdza wymienione wydatki pod warunkiem ogólnej przychylności grupy,

10. Przychylności grupy oznacza 2/3 głosów za finalizacją wydatku,

11. Wydatki pozostałe nie mogą być korzystne w postaci materialnej lub innej wyłącznie dla jednego członka grupy,

12. Wydatki pozostałe są korzyścią dla całej grupy w celu społecznym (wystawa fotograficzna , wydarzenie kulturowe i imprezy masowe na których grupa bierze udział Np. identyfikator ) lub dla celów użytkowników jako całość( Np. : zakup dowolnego „elementu” z którego mogą korzystać wszyscy na plenerach itp. dla poszerzenia umiejętności),

13. Sposób wpłaty dobrowolnej składki (Np. wpłata na określone konto) określa osoba wybrana do ewidencji dobrowolnych składek członkowskich przez kapitułę lub w razie braku wyboru administrator forum,

14. W grudniu każdego roku ewidencja dobrowolnych składek członkowskich w postaci wybranej osoby wybranej w/w sposób przedstawia bilans wpłaconych składek jak i kosztów,

15. Bilans jest przedstawiony ogółowi członków grupy,

16. Kapituła po przedstawieniu bilansu stwierdza czy dalej będą prowadzone dobrowolne składki członkowskie,

17. Sprawy sporne  między członkami nie ujęte w  punkcie głównym nr 6 a dotyczące lub powiązane w jakikolwiek sposób będą załatwiane przed kapitułą. Członkowie grupy poza kapituła mają prawo zabrać głos jako całość w spornych sprawach.

 

 

 

V.ZARZAD

 

#1

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

·        reprezentowanie GDP,

·        kierowanie działalnością GDP,

·        zatwierdzanie nowych Członków GDP na podstawie w/w postępowania.

 

#2

Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów z uwzględnieniem głosów członków GDP.

 

#3

Zarząd składa się z 3 osób tj. główny członek zarządu i 2 pobocznych członków zarządu.

 

#4

Jeśli Członek Zarządu nie jest w stanie pełnić swojej funkcji, przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające do Zarządu. Wybory uzupełniające odbywają się na identycznych zasadach, jak wybór Zarządu.

 

#5

Do kompetencji członków GDP należy wybór Zarządu większością 2/3 głosów w obecności na portalu ponad połowy członków GDP do 14 dni od zatwierdzenia regulaminu.

 

#6

Do kompetencji członków GDP należy odwołanie  Zarządu lub członka Zarządu większością 2/3 głosów w obecności na portalu wszystkich członków GDP po przedstawieniu powodu do odwołania.

 

#7

Zarząd jest wybierany na okres 12 miesięcy.

 

 

VI.ADMINISTATORZY

 

#1

Administratorzy posiadają konto o najwyższych uprawnieniach.

 

#2

Administratorzy mają za zadanie zachować porządek techniczny, estetyczny oraz kulturalny na portalu GDP.

 

#3

Administratorzy mogą wydawać ostrzeżenia do użytkowników zarejestrowanych jak i członków GDP podając przyczynę ostrzeżenia.

 

#4

Administratorzy mogą edytować cudze wpisy, modyfikować oraz kasować wątki bez podania przyczyny.

 

#5

Administratorzy mogą blokować konto użytkownika. Blokowanie użytkownika musi być poprzedzone ankieta wśród członków GDP za/przeciw oraz powodem blokowania konta.

 

#6

Administratorzy zastrzegają sobie prawo do nie odpowiadania na maile, które wydają się mało istotne z punktu widzenia rozwoju GDP.

 

 

 

 

 

VII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 #1

   Zmiany w regulaminie dokonywane   większością 2/3 głosów w obecności

wszystkich członków GDP.

 

             #2

   Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez członków GDP.


© gdp.art.pl